Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Tervolan kunta / Maaseudulta Käsin –messut

Keskustie 81, 95300 Tervola

Vaihde: 040 124 2411, suora numero: 0400 959 322 (käytössä huhti-syyskuu)

Sähköposti: messut(at)tervola.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Maikkula

Keskustie 81, 95300 Tervola

Sähköposti: info(at)tervola.fi

Vaihde: 040 124 2411

3. Rekisterin nimi

Maaseudulta Käsin –messujen näytteilleasettajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

Tervolan kunnalla on oikeus Maaseudulta Käsin –messujen omistajana käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tervolan kunta / Maaseudulta Käsin –messut ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta alihankkijoita ja muita kolmansia osapuolia, joita Tervolan kunta / Maaseudulta Käsin –messut käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen henkilötietolain 5§:n tarkoittamalla tavalla.

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, laskutukseen, maksun valvontaan, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Rekisterin tietoja käytetään Maaseudulta Käsin –messujen suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

yrityksen ja/henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot, Y-tunnus tai henkilötunnus laskutusta varten, messuilla esiteltävät/myytävät tuotteet ja palvelut, tilaustiedot

asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten tilaus-, laskutus- ja perintätiedot, asiakaskyselypalaute, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot, mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakkaiden itsensä antamat palautteet sekä tilaukseen liittyvät lisätiedot

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään näytteilleasettajien itsensä täyttämiltä ilmoittautumislomakkeilta tai muulla tavoin annettuna, kuten puhelimitse tai sähköpostitse. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tervolan kunta / Maaseudulta Käsin –messut ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta alihankkijoita ja muita kolmansia osapuolia, joita Tervolan kunta / Maaseudulta Käsin –messut käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen henkilötietolain 5§:n tarkoittamalla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja eikä tietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.